บันทึกเกรดออนไลน์ (SGS)

บันทึกเกรดออนไลน์ (SGS)


คลิกที่ปุ่ม เพื่อเข้าใช้งานระบบ


คลิกที่ปุ่ม เพื่อดาวน์โหลดแบบสรุป และ ปก ปพ.5

loadpp5


วิธีเข้าใช้งานระบบบันทึกเกรดออนไลน์ (SGS)

  1. เลือก SITE ในการใช้งานopen1
  2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
    open2

คู่มือแสดงขั้นตอนการบันทึกคะแนน

1. การบันทึกคะแนนก่อนกลางภาค และกลางภาค
2. การบันทึกคะแนนหลังกลางภาค และปลายภาค
3. การบันทึกเกรด ร และ มส
4. การบันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. การบันทึกขาดเรียนด้วยเลขประจำตัวนักเรียน
6. การบันทึกขาดเรียนด้วยรายชื่อนักเรียน
7. การลบวันขาดเรียน
8. การพิมพ์เอกสาร ปพ.5