รายชื่อครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ระดับชั้น ม.1      
หัวหน้าระดับ นางอำพร สินมา    
รองหัวหน้าระดับ นางกมลสรวง คนเฉียบ นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  
ม.1.1 นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ นางสาวเบญจวรรณ นฤภัย  
ม.1.2 นางสินีนาฏ คชนิล นางสาวศศิวิมล ม่วงทิม  
ม.1.3 นายสมนึก เกิดเนตร นายปรัชญาวัฒน์ ปิ่นเกตุ  
ม.1.4 นางผกากรอง พินิจ นายชัยรัตน์ อ่ำพูล  
ม.1.5 นายชาติ ถาวร นางสาวนลนัฐรัตน์ เหลืองอ่อน  
ม.1.6 นางประภาพรรณ พรมสาร นางสาวเบญจพร พุ่มนวล นางสาวสุธาสินี ฟองจางวาง
ม.1.7 นายไพบูลย์ อมรประภา นางสาวพิมพ์พิชชา พุ่มนอก  
ม.1.8 นางศจีลักษณ์ พงศ์สุภา นางสาวปิยพร ผิวสุพรรณ  
ม.1.9 นางสาวลักษณา เยาวสังข์ นายนิรุจ ยิ้มดี นางสาวปัทมา ศรีอินทร์
ม.1.10 นางดวงเดือน กิติประสาท นางสาวพิชญาภัค กันอินทร์  
ม.1.11 นางกมลสรวง คนเฉียบ นางสาวอัฐอรวี อ่ำบางกระทุ่ม นางสาวศิริรัตน์ มูลดิด
ระดับชั้น ม.2      
หัวหน้าระดับ นายวรวิทย์ ไชยมิ่ง    
รองหัวหน้าระดับ นางสุรีย์ ศิริรัตน์ นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน  
ม.2.1 นางวิไลลักษณ์ งานสลุง นางสาวกรรณิการ์ บัวทุม  
ม.2.2 นายสมนึก ใยศิลป์ นายธีระยุทธ อินไชย  
ม.2.3 นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง นางสาวนภัสร์ชญา ปาระพิมพ์  
ม.2.4 นางดวงเดือน เร่งเจริญ นางจิตฐิชา ครุฑทอง  
ม.2.5 นางสาวกัลยา พึ่งพาณิชย์กุล นางสาวจิดาภา วงษ์จันนา  
ม.2.6 นางจารุวรรณ เดชคุ้ม นางสาวธัญญ์กมน โพธิ์พันธ์ นายพันธวัฒน์ ศิลารักษ์
ม.2.7 นางพนัชกร มีศาสตร์ นางสาวนงนุช จันทวาส  
ม.2.8 นายอัคคเดช เผือกทอง นายณรงค์ จันทุดม นางสาวอิสริยาภรณ์ พึ่งจิตร
ม.2.9 นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน นายสิทธิชัย สิงห์เทพ  
ม.2.10 นางสุรีย์ ศิริรัตน์ นางสาวบุษกร พรหมศรี นางสาวอาภาพร คีรีวัน
ระดับชั้น ม.3      
หัวหน้าระดับ นายพิทักษ์ โพธิ์ทอง    
รองหัวหน้าระดับ นายธราธร สุขะอาคม นางนุศรา จันทร์สละ  
ม.3.1 นายธีรพงษ์ นวลด่อน นางเจียรนัย สืบคำ  
ม.3.2 นางสาวมณี แซ่ท่อ นางสาวสุชาวดี พิมหานาม  
ม.3.3 นางพนิตนาฏ รัตนพนิต นายสงบ ดุษฎีธัญกุล  
ม.3.4 นางชลธิชา วรภู นางกนกพร ทองสมบุญ นายสหชัย สะสมทรัพย์
ม.3.5 นางนุศรา จันทร์สละ นางสาวปรารถนา หอมลา  
ม.3.6 นางจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์ นางสาวชนมน ศรีพระจันทร์  
ม.3.7 นางสวาท สิริพัฒนา นางสาวศิริลักษณ์ ทองรอด  
ม.3.8 นายธราธร สุขะอาคม นางสุรภา จันทร์เปล่ง  
ม.3.9 นางบุษราภรณ์ บุญวังแร่ นางรัชนี พรมชู  
ม.3.10 นางสาวสุมนรัช ชมสวนสวรรค์ นางธิติมา พรามพิทักษ์ นางสาวพิลาศลักษณ์ เสริมพงษ์
ระดับชั้น ม.4      
หัวหน้าระดับ นายสันติพร ภู่พงษ์    
รองหัวหน้าระดับ นางวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์ นางดารารัตน์ มะอิ  
ม.4.1 นางวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์ นางรุ่งรวี อภิชาติธำรง  
ม.4.2 นางพยอม คุ้มฉาย นางดารารัตน์ มะอิ  
ม.4.3 นางชลปรียา สวนทวี นางพชรพร มั่นหาญ  
ม.4.4 นางอัญชลีลักษณ์ ผลประเสริฐ นางสาวสาวิตรี ขาวทรงธรรม  
ม.4.5 นายวิเชียร หลำประเสริฐ นางสาวโชติรส แมลงภู่  
ระดับชั้น ม.5      
หัวหน้าระดับ นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ    
รองหัวหน้าระดับ นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง นางอิสริยา ณ พัทลุง  
ม.5.1 นายนิกร พันธ์รุณ    
ม.5.2 นางอิสริยา ณ พัทลุง นางสาวสุดารัตน์ แสงผึ้ง  
ม.5.3 นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง นางสาวโสภา คำสีสังข์  
ม.5.4 นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นางปาริชาติ สิทธิ  
ม.5.5 นางณัชภัทร วงศ์จีน นางสมพร ศรีพูล  
ม.5.6 นายเอกกมล เรืองเดช นางนาตฤดี สุขสินธารานนท์  
ระดับชั้น ม.6      
หัวหน้าระดับ นายไพโรจน์ สิริพัฒนา    
รองหัวหน้าระดับ นางจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์ นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์  
ม.6.1 นางสาวสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์    
ม.6.2 นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์  
ม.6.3 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง  
ม.6.4 นางนงนุช วิริยานุกูล นางสาวธนิฐตา ลิขสิทธพันธุ์  
ม.6.5 นายอดิเทพ กรีแสง นางจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์  
ม.6.6 นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม